رنکینگ UFC- رنکینگ دسته میان وزن

185پوند/83کیلوگرم , Middleweight- بروز شد در: 18 مرداد ماه 1400

C

i-a
Logos/Icons/UI/MMA Belt Black CopyCreated with Sketch.

2.

a

ماروین وتوری

3.

A

جارد کانونییر

4.

a

درک برونسون

6.

A

جک هرمانسون

7.

A

شان استریکلند

8.

A

درن تیل

9.

A

یرایه هال

10.

| نوشته

کلوین گاستلوم

ارسال به دیگران:

دسته بندی کلی