مبارزه بعدی یو اف سی: UFC 268: Usman vs. Covington 2

بررسی رویداد یو اف سی 268, مقایسه فایتر های 4مبارزه اصلی , مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 268 در یک نگاه-زمان برگزاری یو اف سی فایت نایت: 16 آبان ماه 1400-ساعت 4:00 به وقت ایران

یو اف سی 268

کولبی کاونیگتون

16-2-0

usa

main event

مبارزه اصلی

 دسته ولترویت

(welterweight)

کامارو عثمان

19-1-0

nf
A
| نوشته
180cm
 

77kg

72″

Orthodox

4.12

51.52%

4.61

50.83%

0.15

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

183cm
 

77kg

76″

Switch

4.63

57.99%

3.27

48.51%

0.13

| نوشته

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

ویلی ژانگ

21-2-0

CH F

 co main event

قبل مبارزه اصلی

 دسته استرو ویت

(W Strawweight)

رُز ناماجوناس

11-4-0

usa
A
a
162cm
 

52.1kg

63″

Switch

6.36

49.74%

1.24

23.81%

0.49

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

165cm
 

52.1kg

65″

Orthodox

4.13

43.19%

1.89

53.33%

0.83

a

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

مایکل چندلر

22-6-0

usa

UFC268

 دسته سبک وزن

(lightweight)

جاستین گیجی

22-3-0

usa
a
173cm
 

70kg

71.5″

Orthodox

4.49

57.38%

2.03

41.67%

1.62

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

180cm
 

70.7kg

70″

Orthodox

7.46

59.51%

0.00

00.00%

0.00

a

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

مارلون ورا

17-7-1

a

UFC268

 دسته بنتام ویت

(bantamweight)

فرانکی ادگار

23-9-1

usa
a
172cm
 

61kg

70.5″

Switch

3.91

54.60%

0.88

42.31%

1.28

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

167cm
 

61.5kg

68″

Orthodox

3.70

46.87%

2.28

31.39%

0.33

a

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی