دانلود هر 5 مبارزه کارت اصلی UFC294

دانلود مبارزه ا. ولکانوفسکی و ا.ماخاچف   تماشا دائمی

دانلود مبارزه حمزه چیمائف و کامارو عثمان  تماشا دائمی

دانلود مبارزه جانی واکر و ماگومد آنکالایف موقت

دانلود مبارزه ایکرم علیسکروف و وارلی آلوز  موقت

دانلود سعید نورماگومدوف و معین غفوروف موقت

توجه داشته باشید مبارزات “موقت” پس از چند روز از دسترس خارج خواهند شد / دانلود رایگان هر 5 مبارزه کارت اصلی UFC294

این صفحه را برای دیگران بفرست :